หน้าแรก>ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา


Marketing Executive

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

    •  ร่วมวางแผนกิจกรรมทางการตลาด รวมถึงกิจกรรมโปรโมชั่นให้สอดคล้องกับแผนประจำปีขององค์กร
    •  พัฒนาสร้างสรรค์ และ นำเสนอ กิจกรรมทางการตลาดใหม่ ๆ ที่มีความน่าสนใจกับผู้บังคับบัญชา
    •  ค้นหาพันธมิตรใหม่ๆที่น่าสนใจ พร้อมทั้งเจรจาต่อรอง เงื่อนไขในการสนับสนุนแคมเปญส่งเสริมการตลาดที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
    •  กำหนดกรอบและเป้าหมายกิจกรรม, งบการเงิน, แผนการทำงาน ประเมินผลงาน และทำรายงานสรุปผล ประเมินความสำเร็จกิจกรรม เพื่อนำส่งผู้บังคับบัญชา
    •  วางแผนงาน ควบคุม ดูแล และประสานงานกับทั้งภายใน และ ภายบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
    •  บริหารทีมงานที่ร่วมรับผิดชอบโครงการ โดยกำหนดนโยบายการทำงาน วัตถุประสงค์ แนวทางในการทำงานของทีมอย่างชัดเจน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาภายในของทีมงาน
        เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์
    •  ออกสำรวจตลาด / คู่แข่ง เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดรายการส่งเสริมการตลาด
    •  วิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลทางการตลาด ตลอดจนวิเคราะห์ และศึกษาข้อมูลคู่แข่งในตลาดอยู่เสมอ


คุณสมบัติ:

    •  เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
    •  ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    •  มีประสบการณ์การทำงานในงานที่เกี่ยวข้อง 3 - 5 ปีขึ้นไป (Project Management)
    •  มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดีทั้ง การเขียนและการสื่อสาร
    •  มีทักษะการเจรจาต่อรองที่ดี (Negotiation)
    •  มีทักษะในการบริหารจัดการงาน ให้ดำเนินไปตามเป้าหมาย รวมทั้งบริการจัดการทีมงานให้สามารถทำงานลุล่วงตามที่กำหนดได้ (Project Management)
    •  มีทัศนคติที่ดี เป็นคนคิดบวก แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ทำงานเป็นทีมเวิร์คที่ดี และสามารถทำงานหนัก หรือ งานที่มีความกดดัน ได้เป็นอย่างดี
    •  มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ Microsoft, Microsoft Excel, PowerPoint, และโปรแกรมอื่น ๆ เพื่อจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย
    •  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับผู้ร่วมงานได้ และทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะเวลาจำกัด
    •  มีประสบการณ์การทำงานด้าน Mobile Game จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ


เงินเดือน:

    •  ขึ้นอยู่กับทักษะและประสบการณ์


การส่ง Resume (ภาษาอังกฤษ):

    •  ประวัติส่วนตัว พร้อมรูปถ่ายสี
    •  ประวัติการทำงาน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Tel. 02 169 8205 Fax. 02 169 8206
E-mail: recruit@netmarblethailand.com